دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 مباني برنامه ريزي آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 تكنولوژي آموزشي  3.0 تخصصی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 ارتباطات و نو آوري  3.0 تخصصی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 توسعه و كشاورزي پايدار  2.0 تخصصی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 اصول برنامه ريزي ترويجي  2.0 تخصصی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 كاربرد كامپيوتر در ترويج و آموزش كشاورزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 پروژه  2.0 تخصصی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 ترويج و توسعه فعاليتهاي كشاورزي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 فيزيك خاك  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 حاصلخيزي خاك و كودها  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 خاكهاي شور و سديمي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 پيدايش و رده خاكها  4.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 بيماريهاي دام و طيور  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 ازدياد نباتات  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 ميوه هاي مناطق معتدله  4.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 سبزيكاري عمومي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 سبزيكاري خصوصي  4.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 اصول تغذيه دام  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 بهداشت دام و طيور  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 پرورش گوسفند  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 پرورش گاو شيري  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 بيماريهاي مهم گياهان زراعي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 آفات مهم گياهان رزاعي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 بيماريهاي مهم درختان ميوه  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 آفات مهم درختان ميوه  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 تكنولوژي مبارزه شيميايي  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 زراعت گياهان صنعتي  1.0 تخصصی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 زراعت گياهان علوفه اي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 علفهاي هرز و كنترل آنها  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 زراعت غلات  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173