دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 ديمكاري  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 كنترل و گواهي بذر  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 جلسه بحث  1.0 تخصصی  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 اصول تبديل و نگهداري فراورده هاي کشاورزي  2.0 پایه  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 فرسايش و حفاظت خاك  3.0 پایه  کارشناسی  خاك شناسي   
 مساحي و نقشه برداري  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 آلودگي خاك وآب  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 ارزيابي خاكهاواراضي  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 بيولوژي خاك  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 پروژه  1.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 پيدايش ورده بندي خاكها  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 تغذيه گياه  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 جغرافياي خاكهاي ايران و جهان  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 حاصلخيزي خاكها و كودها  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 خاكهاي شور و قليايي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 ديمكاري  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 رابطه آب و خاك و گياه  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 راديوايزوتوپها در خاكشناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 زمين شناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 شيمي تجزيه  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 شيمي خاك  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 فرسايش وحفاظت خاك  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 فيزيك خاك  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 كارآموزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 مباني زهكشي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 نقشه برداري خاكها  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 مرتعداري  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 اقتصادکشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 باغباني عمومي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 ماشينهاي کشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173