دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 ارزيابي اراضي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 شناسايي وتهيه نقشه خاک  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 پروژه  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 تغذيه گياه  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 اصول ترويج وآموزش کشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 فيزيولوژي گياهان زراعي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 حشره شناسي ودفع آفات  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 علفهاي هرزوكنترل آنها  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 مديريت پايدار خاكها  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 زراعت گياهان صنعتي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 زراعت گياهان علوفه اي  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 بيماريهاي گياهي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 آشنايي باقوانين و مقررات خود اشتغالي دربخش كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 آبخيزداري  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 كارتوگرافي  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 جنگل شناسي عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 ژنومرفولوژي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 آلودگي محيط زيست  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 ارزيابي محيط زيست  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 پاركهاي ملي جنگلي وپرديسها  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 كيفيت آب  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 رياضيات (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 رياضيات (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 استاتيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 مكانيك سيالات  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 هيدروليك  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 نقشه برداري تكميلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 طراحي سيستم هاي آبياري سطحي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 مقاومت مصالح  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 طراحي سيستم هاي آبياري تحت فشار  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173