دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 اصول باغباني  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 ميوه هاي گرمسيري ونيمه گرمسيري  4.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 طراحي پارك وباغ  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 درختان ودرخچه هاي زينتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 سبزيكاري عمومي  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 ميوه هاي مناطق معتدله  4.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 ازدياد نباتات  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 چايكاري وتكنولوژي چاي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 گياهشناسي (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 گلکاري  4.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 پيدايش و رده بندي خاكها  4.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 خاكهاي شور و سديمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 اصول زهكشي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 حفاظت خاك و آب  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 زبان تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 مكانيك خاك  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 آشنايي با کامپيوتر  2.0 پایه  کارشناسی  خاك شناسي   
 ژنتيك  4.0 پایه  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 شيمي عمومي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 بيوشيمي عمومي  2.0 پایه  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 تشريح و رده بندي گياهي  3.0 پایه  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 اكولوژي كشاورزي  3.0 پایه  کارشناسی  ترويج وآموزش كشاورزي   
 ديمكاري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 جلسه بحث  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 كارآموزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 طرح آزمايشات كشاورزي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 زراعت نباتات علوفه اي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 فيزيولوژي گياهان زراعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 سيتولوژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 كنترل گواهي بذر  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173