دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 اصلاح نباتات خصوصي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 زراعت نباتات صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 زراعت حبوبات و گياهان منطقه اي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 طرح آزمايشات كشاورزي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 اصول زراعت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 اصول و روشهاي آبياري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 طرح آزمايشاي كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 هوا و اقليم شناسي كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 بيوشيمي گياهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 زراعت غلات  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 عمليات زراعي  4.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 ديمكاري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 علفهاي هرز و كنترل آنها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 اصول اصلاح نباتات  4.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 كنترل و گواهي بذر  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 مباني كشاورزي پايدار  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 زراعت گياهان دارويي و ادويه اي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 زراعت درشرايط تنشهاي محيطي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 اصلاح نباتات خصوصي  4.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 طرح آزمايشهاي كشاورزي تكميلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 بيوتكنولوژي گياهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 اكولوژي كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 زراعت گياهان صنعتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 زراعت گياهان علوفه اي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 فيزيك 1  3.0 پایه  کارشناسی  گياه پزشكي   
 زيست شناسي سلولي و مولكولي  3.0 پایه  کارشناسی  گياه شناسي   
 حشره شناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 جانورشناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه شناسي   
 اصول مبارزه با آفات و بيماريهاي گياه  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 سم شناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173