دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 تكنولوژي مبارزه شيميايي  1.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 آفات انباري  2.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 قارچ شناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 جلسه بحث  1.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 كارآموزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 نماتد شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 حشرات گرده افشان و زنبورعسل  2.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 اصول رده بندي حشرات  2.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 كنه شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 بيماريهاي ويروسي و باكتريهاي گياه  2.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 بيماريهاي فيزيولوژيك  1.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 نرم تنان ومهره داران زيان آور كشاورزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 آفات و بيماريهاي گياهان جنگلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 بندپايان زيان آور انسان و دام  2.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 كاربرد راديوايزوتوپها در گياهپزشكي  2.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 ميكروبيولوژي عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 آفات مهم درختان ميوه ايران  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 بيماريهاي مهم درختان ميوه  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 آفات و بيماريهاي مهم گياهان زينتي جاليزوسبزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 فيزيولوژي حيواني  2.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 فيزيولوژي گياهي  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 هوا و اقليم شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 آفت شناسي گياهي  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 ماشينهاي كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 بيماري شناسي گياهي  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 آفت شناسي گياهي  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 مباني كشاورزي پايدار  2.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 ويروسهاو پروكاريوتهاي بيماري زاي گياهي  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 اصول كنترل آفات گياهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 اصول كنترل بيماريهاي گياهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173