دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 مديريت كارعملي درسازمانها  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 متون زبان خارجه دربرنامه ريزي آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 متون زبان خارجه درمديريت آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 اصول برنامه ريزي درسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 روانشناسي عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 تاريخ تمدن  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 مباني جامعه شناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 تاريخ ادبيات ايران  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 تاريخ ادبيات جهان  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 مباني اجتماعي ورواني تعليم وتربيت  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 روانشناسي اجتماعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 كليات منطق  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 تاريخ عمومي فلسفه  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 آشنائي باكتب تفسير قرآن  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 كتابخانه و كتابدراي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 مجموعه سازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 آماده سازي وتنظيم مواد 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 آماده سازي وتنظيم مواد 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 مواد وخدمات كتابخانه براي كودكان ونوجوانان  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 مواد مرجع 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 مواد مرجع 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 مواد سمعي و بصري  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 مواد وخدمات كتابخانه براي نوسوادان  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 خدمات عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 ماشين نويسي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 ماشين نويسي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 كارورزي 1 عملي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 كارورزي 2 عملي  4.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 سمينار دربرنامه ريزي درسي وآموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   
 مباني ارتباط انساني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربیتی ملایر   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173