دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 آزمايشگاه فيزيك 1  1.0 پایه  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 فيزيك 2  3.0 پایه  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 آزمايشگاه فيزيك 2  1.0 پایه  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 شيمي عمومي 1  3.0 پایه  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 آزمايشگاه شيمي 1  1.0 پایه  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 ساختار سراميك ها  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 سينتيك مواد  3.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 روش هاي نوين آناليز مواد  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 آز روش هاي نوين آناليز مواد  1.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 خواص الكتريكي و نوري سراميك ها  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 مواد دير گداز  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 آز مواد دير گداز  1.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 تئوري شيشه  3.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 آز شيشه  1.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 تئوري پرسلانها  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 آزمايشگاه چيني  1.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 فرآيند ساخت سراميك 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 آز فرايند ساخت 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 فرآيند ساخت سراميك ها 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 آز فرآ يند ساخت 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 انتقال مطالب علمي و فني  1.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 فرآيند ساخت سراميك ها 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 آز فرآيند ساخت 3  1.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 خواص حرارتي سراميك ها  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 فيزيك و شيمي سيمان  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 آزمايشگاه سيمان  1.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 تئوري لعاب ها  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 آزمايشگاه لعاب  1.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 سراميكهاي ساختماني  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   
 خواص مكانيكي سراميكها  2.0 تخصصی  کارشناسی  سرامیک ملایر   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173