دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 درمانگاه طيور 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 درمانگاه مامائي 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 درمانگاه مامائي 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 روش تهيه مقاطع ميكروسكوپي و رنگ آميز  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 عمليات كالبدگشائي 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 عمليات كشتارگاهي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 عمليات كشتارگاهي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 فارماكولوژي كاربردي  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 فيزيولوژي دامپزشكي  2.0 پایه  کارشناسی  دامپزشكي   
 كارآموزي در روستا  4.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 كالبدشناسي دام  3.0 پایه  کارشناسی  دامپزشكي   
 مامائي دامپزشكي  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 مرغداري  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 ميكروبشناسي و بيماريهاي ميكروبي  3.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 ويروس شناسي و بيماريهاي ويروسي دام  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 همه گيرشناسي - اصول اپيدميولوژي  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 ترسيم فني 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 هندسه 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 ساخت و ارائه 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 ساخت و ارائه 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 ساخت و ارائه 3  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 شناخت مواد و مصالح  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 عناصر و جزئيات ساختماني 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 عناصر و جرئيات ساختماني 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 ايستايي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 ايستايي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 تنظيم شرايط محيطي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 تنظيم شرايط محيطي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 آشنايي بامعماري جهان  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 تمرينهاي معماري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173