دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 زيست شناسي  2.0 عمومی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 آناتومي انساني  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 فيزيولوژي انساني  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 شيمي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 فيزيک  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 رياضيات پايه و مقدمات آمار  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 کمکهاي اوليه  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 اصول و مباني تربيت بدني  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 تاريخ تربيت بدني  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 تغذيه و ورزش  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 آسيب شناسي ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 رشد و تكامل حركتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 فيزيولوژي ورزشي1  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 فيزيولوژي ورزشي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 يادگيري حركتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 بهداشت و ورزش  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 مديريت سازمانهاي ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 مديريت و طرز اجراي مسابقات  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 متون خارجي تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 حركت شناسي ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 حركت اصلاحي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 تربيت بدني و ورزش معلولين  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 مقدمات بيومكانيك ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 مباني رواني و اجتماعي تربيت بدني  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 تربيت بدني در مدارس  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 زيست شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 آمادگي جسماني 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 آمادگي جسماني 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 دو ميداني 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173