دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 اسکي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 شيرجه  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 ورزشهاي رزمي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 ورزشهاي بومي و سنتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 اردوهاي تربيتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 حقوق ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 شطرنج  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 فوتبال 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 فوتبال 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 آشنايي با كامپيوتر  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 آناليزحقيقي 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 جبر3  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 هندسه منيفلد 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آناليزمختلط  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آناليزحقيقي 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آناليزتابعي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه عملگرها  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آنالز تابعي كاربردي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آناليزهارمونيك  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آناليزتوابع مختلط چند متغيره  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 مقدمه اي برسطوح ريمان  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه معادلات ديفرانسيل عادي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 معادلات ديفرانسيل بامشتقات جزئي 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 معادلات ديفرانسيل بامشتقات جزئي 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه تحليلي اعداد  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 دستگاههاي ديناميكي1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 دستگاههاي ديناميكي 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 جبر جابجائي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 جبرهمولوژيك  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 گروههاي متناهي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173