دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 سايزموتكتونيك  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زمين شناسي   
 رياضيات تكميلي  4.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زمين شناسي   
 آبشناسي كاربردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي مهندسي پيشرفته 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 مكانيك خاك  4.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 مقاومت مصالح  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زمين شناسي   
 آبهاي زيرزميني و مسائل ژئوتكنيكي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 كامپيوتر  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 مكانيك سنگ  4.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 مهندسي زير بناوپي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي مهندسي پيشرفته 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 مهندسي ساحل  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 اجراي پروژه هاي مهندسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ژئوفيزيك كاربردي  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زمين شناسي   
 ژئوموفولوژي كارست  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 تغذيه مصنوعي وسدهاي زيرزميني  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 محيط هاي رسوبي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 هيدرولوژي (آبشناسي 2)  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي زيرزميني  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زمين شناسي   
 پايان نامه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 سنگ شناسي رسوبي (كربناتها)0  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 سنگ شناسي رسوبي (كربناتها)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 رسوب شناسي پيشرفته(نظري)0  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 رسوب شناسي پيشرفته(عملي)0  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ژئوشيمي كانسارهاي رسوبي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي دريايي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي كواترنر  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي زيرزميني  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي زيرزميني  1.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زمين شناسي   
 رسوبشناسي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173