دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 سنگ شناسي رسوبي(غير كربنهاتها)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 سنگشناسي رسوبي (غيركربناتها)0  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ليتوستراتيگرافي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ژئوشيمي رسوبي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ميكروفاسيس پيشرفته(نظري)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ميكروفاسيس پيشرفته(عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ژئوشيمي نفت  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي ايزوتوپها  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 مدلهاي رسوبي اكتشافي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 پايان نامه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 پايان نامه  4.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 پترولوژي سنگهاي آ ذرين 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 پترولوژي سنگهاي آذرين 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 پترولوژي سنگهاي دگرگوني  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ژئوشيمي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ماگماتيسم دگرگوني ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 راديو كريستالو گرافي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ژئوكرنولوژي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 روشهاي غيرميكروسكپي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 شناسايي كانيها  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 كاني زايي و تكتونيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 آتشفشان شناسي پيشرفته  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ژئوشيمي كانسارهاي گرمايي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 منابع زمين گرمايي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 جدايش كانيها  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي تحت الارضي  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زمين شناسي   
 آمارواحتمالات  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زمين شناسي   
 گوهرشناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 تاكسونومي جديد  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 اكولژي پوششهاي گياهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173