دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 زيست شناسي تكويني درگياهان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 ياخته شناسي وبافت شناسي مقايسه اي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 متابوليسم گياهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 جذب و انتقال  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 جغرافياي گياهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 فلورايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 گرده شناسي (نظري عملي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 كارتوگرافي گياهي(نظري عملي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 قارچ هاي سمي وخوراكي (نظري عملي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 قارچ شناسي تكميلي(نظري عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 تشريح مقايسه اي گياهان آوندي (نظري عملي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 پرتوفيتها (نظري عملي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 پتريدوفيتها  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 ديرين شناسي گياهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 گياهان دارويي وسمي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 ميكروسكپي الكتروني (نظري عملي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 تحول وتكامل گياهان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 بيولژي واكولژي گياهان ناخواسته  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 اكوفيزيولژي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 جلبك شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 كاربردكامپيوتردرعلوم زيستي شناسي  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زيست شناسي   
 آمارپيشرفته واحتمال درزيست  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زيست شناسي   
 سمينار 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 سمينار2  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 سمينارها  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 موضوع مخصوص گرايش خاص  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي فيزيك پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي معدني پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي آلي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي تجزيه پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173