دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 اسپكتروسكوپي تجزيه اي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 كروماتوگرافي  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 كمپلكسها در شيمي تجزيه  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پتروشيمي و تكنولوژي آن  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 كاربرد نظريه گروهها در شيمي  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 مباحث نوين در شيمي كاربردي  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 مباحث نوين در شيمي كاربردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 مباحث نوين در شيمي كاربردي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پروژه 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پروژه 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پروژه 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 سمينار 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 سمينار 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي پليمر  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 روش سنتز مواد آلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي تجزيه پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پروژه  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پروژه  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پروژه  5.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 گسترش شيمي ازآزمايشگاه در صنعت  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 ترموديناميك آماري 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي كوانتومي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 سينيتيك شيميايي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي كوانتومي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 سينيتيك وترموديناميك و مكانيزم واكنشهاي معدني  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي فيزيك معدني  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 طيف سنجي در شيمي معدني  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 الكتروشيمي تجزيه اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 اسپكتروسكوپي تجزيه اي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 روشهاي فيزيكي و شيميايي جداسازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173