دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 روشهاي فيزيكي و شيميايي جداسازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 واكنشگاهها  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 كنترل دستگاهي در صنعت شيمي(ابزارهاي اندازه گيري)  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 گسترش شيمي از آزمايشگاه در  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 روشهاي فيزيكي و شيميايي جداسازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 روشهاي فيزيكي و شيميايي جداسازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي فيزيك آلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 مكانيك كوانتومي پيشرفته(1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مكانيك كوانتومي پيشرفته(2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 الكتروديناميك (1)  4.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مكانيك آماري پيشرفته (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك محاسباتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه پيشرفته فيزيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك حالت جامد پيشرفته (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك حالت جامد پيشرفته (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه فيزيك حالت جامد پيشرفته(1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه فيزيك حالت جامد پيشرفته (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 خواص مغناطيسي مواد  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 خواص دي الكتريكي و نوري جامدات  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 ابر رساني  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك نيمه هاديها  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك دستگاههاي چند ذره اي(1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 نظريه كوانتومي جامدات  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك سطح و كاربردهاي صنعتي آن  4.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 موضوعات ويژه ( گرايش فيزيك حالت جامد)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك پلاسما  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 الكترونيك كوانتومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه اتمي و مولكولي پيشرفته(1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه اتمي و مولكولي پيشرفته (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 روشهاي كوانتومي در فيزيك اتمي و مولكولي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173