دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 نظريه ميدانهاي كوانتومي (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 نظريه ميدانهاي كوانتومي (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك - فلسفه 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك - فلسفه 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 موضوعات ويژه ( گرايش فيزيك بنيادي)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مكانيك كلاسيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 الكتروديناميك (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مكانيك كوانتومي نسبيتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مكانيك آماري پيشرفته (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك محاسباتي (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 زبان تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 سمينار  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 زبان خارجه 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 تحقيق در دستور زبان فارسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 رساله پايان نامه تحصيلي  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نظم فارسي 1 شاهنامه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نظم فارسي 2 ناصر خسرو و سنائي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نظم فارسي 3 خاقاني و نظامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نظم فارسي 4 مثنوي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نثر فارسي 1 تاريخ بيهقي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نثر فارسي 2 تاريخ جهانگشا و مرزبان نامه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نثر فارسي 4 كشف المحجوب و رساله قشيريه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 عربي 1 صرف و نحو  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 عربي 2 نثر عربي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 عربي 3 نظم عربي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 زبان خارجه 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نظم فارسي 5 گلشن راز  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نثر فارسي 3 مصباح الهدايه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 تحقيق در معاني و بيان و فنون ادب فارسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 عربي 5 متون تفسير عربي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173