دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 اقتصاد رياضي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 پژوهش عملياتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 احتمال و استنباط آماري  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 موضوعات انتخابي در اقتصاد  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 پايان نامه 5 واحدي  5.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 روش تحقيق و كاربرد بسته هاي نرم افزاري  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد سنجي  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد انرژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد خرد  4.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد كلان  4.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد توليد کشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 سياستهاي کشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 سياستگزاري در بخش صنعت  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 زبان تخصصي  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  اقتصاد   
 رياضيات براي اقتصاد  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  اقتصاد   
 روش تحقيق  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصادسنجي  4.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  اقتصاد   
 واج شناسي  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 ساخت واژه  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 اصول معني شناسي  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 تاريخ زبانشناسي  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 مکاتب جديد زبانشناسي  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 دستورگشتاري  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 زبانشناسي تاريخي و تطبيقي (1)  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 زبانشناسي تاريخي و تطبيقي (2)  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 تطور زبان فارسي ( از باستان تا امروز)  4.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 ساخت زبان فارسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 زبانشناسي رايانه اي و فرهنگ نگاري  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 روانشناسي زبان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173