دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 جامعه شناسي زبان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 تجزيه و تحليل کلام و کاربردشناسي زبان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 آشنايي با اصول و مباني كامپيوتر  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 شيوه استدلال نحوي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 آوا شناسي آزمايشگاهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 زبانشناسي کاربردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 نقش زبانشناسي در ترجمه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 ادبيات از ديدگاه زبانشناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 بررسي ساخت يکي از زبانهاي ايراني گيلکي عربي ترکي کردي بلوچي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 تاريخ مطالعات دانشمندان ايراني و اسلامي درباره زبان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 تحقيق در زبانشناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 زبان و منطق  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 گويش شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 پايان نامه 4 واحدي  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 مقاله نويسي و محاضره  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تاريخ ادبيات از دوره جاهلي تا پايان اموي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم و نثر دوره جاهلي تا پايان اموي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون علمي اسلامي (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 صرف و نحو (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تاريخ ادبيات از سقوط بغداد تا دوره معاصر  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم و نثر از سقوط بغداد تا دوره معاصر  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 رساله  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 صرف و نحو (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 معاني و بيان و بديع  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تاريخ ادبيات از دوره عباسي تاسقوط بغداد  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم و نثر از دوره عباسي تا سقوط بغداد  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 روش تحقيق و سمينار مسائل علمي مربوط به رشته مربوطه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون علمي اسلامي (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تاريخ ادبيات دوره معاصر  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم و نثر دوره معاصر  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173