دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 مقاله نويسي و محاضره  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 صرف و نحو (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 صرف و نحو (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 معاني و بيان و بديع  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 بينش هاي جامعه شناسي (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 بينش هاي جامعه شناسي (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 انديشه هاي متفكران اسلامي (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 انديشه هاي متفكران اسلامي (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 برنامه ريزي جمعيت و نيروي انساني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 تاريخ انديشه هاي مردم شناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 روشهاي تحقيق (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 روشهاي تحقيق (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 نظريه ها و مكاتب انسان شناسي و مردم شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 سمينار مردم شناسي و مردم نگاري  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 برنامه ريزي توسعه فرهنگي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 انسان سنجي و ژنتيك و زيست شناسي انساني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 فرهنگ و تكنولوژي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 اجتماعيات در ادبيات فارسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 مردم شناسي اعتقادات ديني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 مردم شناسي اقتصادي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 مردم شناسي خانواده و خويشاوندي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 انسان شناسي در اسلام  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 پايان نامه 4واحد  4.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 نظريه هاي جامعه شناسي پيشرفته (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 نظريه هاي جامعه شناسي پيشرفته (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 انديشه هاي اجتماعي متفکرين اسلامي (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 انديشه هاي اجتماعي متفکرين اسلامي (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 برنامه ريزي جمعيت و نيروي انساني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 تاريخ انديشه هاي مردم شناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 روشهاي تحقيق (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173