دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 روشهاي تحقيق (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 کاربرد کامپيوتر در  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 سمينار جامعه شناسي (شهري - روستايي- خانواده - عشاير..)  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 جامعه شناسي معرفتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 پايان نامه 4 واحدي  4.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 جامعه شناسي ديني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 جامعه شناسي علم و تکنولوژي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 جامعه شناسي انقلابات  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 جامعه شناسي حقوقي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 نظريه هاي روانشناسي اجتماعي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 قشربنديهاي اجتماعي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 جامعه شناسي سياسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 توسعه اقتصادي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم اجتماعي   
 تجزيه و تحليل آماري  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 روش تحقيق در تربيت بدني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 ‎آناتومي انساني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 فيزيولوژي انساني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 بيوشيمي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 بيومكانيك ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 يادگيري حركتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 مديريت و برنامه ريزي در تربيت بدني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 رشد و تكامل حركتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 فلسفه تربيت بدني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 فيزيولوژي ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 سمينار  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 پايان نامه  4.0 عمومی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 كارورزي 1 (تربيت بدني عمومي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 كارورزي 2(ورزش انفرادي يا اجتماعي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 زبان تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 كاربرد علوم ورزشي در تمرين  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173