دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 كارتوگرافي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مرتع و آبخیزداری ملایر   
 اصول مديريت آب و خاك  2.0 تخصصی  کارشناسی  مرتع و آبخیزداری ملایر   
 كليات ارزيابي و اصلاح مراتع  3.0 تخصصی  کارشناسی  مرتع و آبخیزداری ملایر   
 اصول آبخيزداري در مناطق نيمه خشك  2.0 تخصصی  کارشناسی  مرتع و آبخیزداری ملایر   
 هيدرولوژي مقدماتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مرتع و آبخیزداری ملایر   
 كليات اكوسيستم بيابان  2.0 تخصصی  کارشناسی  مرتع و آبخیزداری ملایر   
 كارآموزي  5.0 تخصصی  کارشناسی  مرتع و آبخیزداری ملایر   
 رياضيات عمومي1  2.0 پایه  کارشناسی  محیط زیست ملایر   
 شيمي عمومي  2.0 پایه  کارشناسی  محیط زیست ملایر   
 فيزيك و هواشناسي  2.0 پایه  کارشناسی  محیط زیست ملایر   
 گياهشناسي عمومي  3.0 پایه  کارشناسی  محیط زیست ملایر   
 اكولوژي  3.0 پایه  کارشناسی  محیط زیست ملایر   
 آمار و احتمالات  3.0 پایه  کارشناسی  محیط زیست ملایر   
 زيست شناسي  2.0 پایه  کارشناسی  محیط زیست ملایر   
 جامعه شناسي روستايي  2.0 تخصصی  کارشناسی  محیط زیست ملایر   
 شناخت و حمايت محيط زيست  3.0 تخصصی  کارشناسی  محیط زیست ملایر   
 خاكشناسي عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  محیط زیست ملایر   
 مساحي و نقشه برداري  2.0 تخصصی  کارشناسی  محیط زیست ملایر   
 جانور شناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  محیط زیست ملایر   
 درختها و درختچه هاي ايران (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  محیط زیست ملایر   
 حفاظت آب و خاك  2.0 تخصصی  کارشناسی  محیط زیست ملایر   
 آشنايي با عكس هاي هوايي  2.0 تخصصی  کارشناسی  محیط زیست ملایر   
 اكولوژي حيات وحش  2.0 تخصصی  کارشناسی  محیط زیست ملایر   
 مباني مديريت حيات وحش  2.0 تخصصی  کارشناسی  محیط زیست ملایر   
 بيولوژي حيوانات شكاري  2.0 تخصصی  کارشناسی  محیط زیست ملایر   
 پاركهاي ملي، جنگلي و پرديسها  2.0 تخصصی  کارشناسی  محیط زیست ملایر   
 پاركداري  2.0 تخصصی  کارشناسی  محیط زیست ملایر   
 آلودگيهاي محيط زيست  3.0 تخصصی  کارشناسی  محیط زیست ملایر   
 جنگلداري  2.0 تخصصی  کارشناسی  محیط زیست ملایر   
 آبزيان  2.0 تخصصی  کارشناسی  محیط زیست ملایر   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173