دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 روانشناسي يادگيري  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 بيومكانيك عضلات  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 فيزيولوژي حركتي دستگاه عصبي مركزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 حقوق ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 كاربرد كامپيوتر در برنامه نويسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 پايان نامه 4 واحدي  4.0 تخصصی  کارشناسی  علوم ورزشی   
 اوستا 1 ونديداد  2.0 تخصصی  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 اوستا 2 يشتها(1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 اوستا 3 يشتها (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 نوشته هاي فارسي باستان  2.0 تخصصی  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 فارسي ميانه كتيبه اي  2.0 تخصصی  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 فارسي ميانه ( 1) اندرزنامه ها  2.0 تخصصی  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 فارسي ميانه (2) متون غيرديني  2.0 تخصصی  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 فارسي ميانه (3) متون ديني  2.0 تخصصی  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 فارسي ميانه ترفاني (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 فارسي ميانه ترفاني (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 پهلوي اشكاني ترفاني  2.0 تخصصی  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 پايان نامه 4 واحدي  4.0 تخصصی  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 پهلوي اشكاني كتيبه اي  2.0 تخصصی  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 اساطير ايراني  2.0 تخصصی  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 تاريخ زبان فارسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 زبان سغدي  2.0 تخصصی  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 بررسي متون سغدي  2.0 تخصصی  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 دستور تاريخي زبان فارسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 زبان خوارزمي  2.0 تخصصی  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 زبان سكايي(1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 زبان سكايي(2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 زبان سنسكريت (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 زبان سنسكريت(2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 گويشهاي ايراني  2.0 تخصصی  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173