دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 زبان فارسي ميانه  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 زبان اوستايي  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 زبان فارسي باستان  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 فرهنگ ايران باستان  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 مقدمات زبانشناسي  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 روش تحقيق  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 تاريخ ايران باستان  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 ادبيات فارسي  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  فرهنگ وزبانهاي باستاني   
 مقدمات زبانشناسي  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 آمار و روش تحقيق علمي  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 تاريخچه زبانهاي ايراني  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 آوا شناسي عمومي  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 اصول دستورزبان  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 واج شناسي  2.0 پایه  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 ساخت واژه  2.0 پایه  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 اصول معني شناسي  2.0 پایه  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 تاريخ زبانشناسي  2.0 پایه  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 مکاتب جديد زبانشناسي  2.0 پایه  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 دستورگشتاري  2.0 پایه  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 زبانشناسي تاريخي و تطبيقي (1)  2.0 پایه  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 زبانشناسي تاريخي و تطبيقي (2)  2.0 پایه  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 تطور زبان فارسي ( از باستان تا امروز)  4.0 پایه  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 ساخت زبان فارسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 زبانشناسي رايانه اي و فرهنگ نگاري  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 روانشناسي زبان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 جامعه شناسي زبان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 تجزيه و تحليل کلام و کاربردشناسي زبان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 آشنايي با اصول و مباني كامپيوتر  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 پايان نامه 4 واحدي  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 شيوه استدلال نحوي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173