دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 زبان تخصصي (بررسي متون علمي)  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 برنامه نويسي كامپيوتر  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 سمينار (2)  1.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 زبان تخصصي (بررسي متون علمي)  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 بيوتکنولوژي دامپروري  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 هضم و متابولسيم  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 ويتامينها و مواد معدني  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 ژئومرفولوژي‌(!)  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 شيمي معدني تكميلي  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 خاكهاي مناطق جنگلي  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 بيومتري(1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 كانيهاي رس  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 كلوئيدهاي خاك  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 روابط بيولوژي خاك و گياه  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 كانيهاي خاك و ميكروكورفولوژي  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 هيدرولوژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 آبخيزداري  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 ارزيابي تناسب اراضي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 تفسير و استفاده از عكسهاي هوايي و ماهواره اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 مكانيك خاك  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 رابطه آب و خاك گياه تكميلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 جغرافياي خاكهاي ايران و جهان  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 كيفيت آب آبياري  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 آلودگي خاك و آب  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 راديوايزوتوپها در خاكشناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 شيمي خاك تكميلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 فيزيك خاك تكميلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 حاصلخيزي خاك تكميلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 ژنتيك و رده بندي خاك تكميلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 حفاظت خاك تكميلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173