دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 روشهاي پيشرفته آماري  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 احياء مناطق خشك  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 مسئله مخصوص  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 سمينار (2)  1.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 برنامه نويسي كامپيوتر  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 رياضيات (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 روش تحقيق  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 شناخت و كاربرد دستگاههاي آزمايشگاهي در خاكشناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 شناخت نظري روشهاي تجزيه شيميايي خاك و گياه  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 ژنتيك ميكروبي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 ره بندي وشناسايي باكتريهاي خاكري  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 مباني زيست شناسي سلولي ومولكولي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 ميكروبيولوژي خاك پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 رده بندي وشناسايي قارچهاي خاكزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 آنزيمهاي خاك  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 زيست پالايي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 رابطه آب و خاک و گياه پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 سمينار 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 شيمي خاک پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 فيزيک خاک پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 حاصلخيزي خاک پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 پيدايش و ره بندي خاک پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 حفاظت خاک پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 روشهاي پيشرفته آماري  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 آزمون خاک  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 فيزيولوژ ي گياهي پيشرفته  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 ميکروبيولوژي خاک پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 تهادلات شيميايي درخاک  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 رياضيات (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 رياضيات (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173