دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 معادلات ديفرانسيل  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 بيوشيمي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 اصول وروشهاي بيوتکنولوژي ميکروبي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 مباحث پيشرفته درشيمي و حاصلخيري خاک  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 تغذيه گياه پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 كيفيت آب پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 كاربرد ايزوتوپها درعلوم خاك  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 شيمي - فيزيك خاك  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 زمين آمار  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 مسائل خاكهاي ايران  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 مواد آلي خاك  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 زبان تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 تكنولوژي تهيه كودهاي شيميايي و آلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 مهندسي زهكشي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 مهندسي رودخانه  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 فرسايش بادي  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 مباحث پيشرفته در فيزيك و يا حفاظت  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 كاربردي مدلهاي رياضي در فيزيك و خاك  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 مديريت پايدار خاك  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 شيمي - فيزيك خاك  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 سنجش از دور  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 مديريت آبخيزها  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 ميكرومرفولوژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 ارزيابي كمي و تناسب اراضي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 كبفيت آب دركشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 رسوب شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 كاني شناسي نوري  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 سيستم اطلاعات جغرافيايي (GLS)  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 مباحث پيشرفته در پيدايش ره بندي وارزيابي خاك  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 كاني شناسي عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173