دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 سنگ شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 ژئوشيمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 كاربرد ايزوتوپهادر علوم خاك  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 روابط زيستي خاك وگياه (اثرات متقابل ميكروارگانيسمهاي خاك با  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 اثرتنشهاي محيطي برگياهان  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 اصلاح و توسعه مراتع  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 اصلاح نباتات در باغباني  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 اكولوژي گياهان زراعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 برنامه نويسي كامپيوتر  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 بيومتري 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 بيومتري 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 روش تحقيق  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 تغذيه گياهان در باغباني  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 تكنولوژي بذر  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 حاصلخيزي خاك تكميلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 رابطه آب و خاك و گياه تكميلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 روشهاي پيشرفته آماري  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 ريز ازديادي و كشتبافتهاي گياهي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 زراعت تكميلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 زراعت گياهان دارويي و ادويه اي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 ژنتيك تكميلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 سمينار 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 سمينار 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 فيزيولوژي علفهاي هرز و علفكشها  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 فيزيولوژي گياهان زراعتي تكميلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 مباحث نوين در زراعت  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 مسئله مخصوص  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 مواد تنظيم كننده رشد گياهي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 بيوشيمي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 ميكروبيولوژي عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173