دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 ژنتيك مولكولهاي مقدماتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 هورمونهاي گياهي و تمايز بافتها  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 ريز ازديادي و كشت بافتهاي گياهي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 بيوتكنولوژي گياهي مقدماتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 مهندسي ژنتيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 سمينار  1.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 اصلاح نباتات تكميلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 اصلاح نباتات كاربردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 سيتوژنتيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 بيماريهاي گياهي تكميلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 ژنتيك ميكروبها  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 كاربرد بيوتكنولوژي در گياهپزشكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 كاربرد بيوتكنولوژي در زراعت و اصلاح نباتات  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 كاربرد بيوتكنولوژي در باغباني  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 كاربرد بيوتكنولوژي در درختان جنگلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 كاربرد كامپيوتر در بيوتكنولوژي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 بيولوژي سلول  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 مسائل اقتصادي و اجتماعي بيوتكنولوژي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 اثر تنشهاي محيطي بر رشد گياهان  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 طراحي الگوي کشت  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 کاربرد کامپيوتر در تجزيه هاي آماري  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 قارچ شناسي تكميلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 ويروس شناسي گياهي  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 اصول نماند شناسي و نماتدهاي انگل گياهي  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 مديريت مبارزه بابيمارهاي گياهي  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 پروكاريوتهاي بيماريزا در گياهان  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 روشها و وسائل تحقيق در بيماري شناسي گياهي  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 سمينار1  1.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 فيريولوژي پارازينيسم در بيماريهاي گياهي  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 بيماري شناسي گياه عملي  1.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173