دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 فيزيولوژي قارچها  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 آشنائي با باستانشناسي و آثار تاريخي پيش از اسلام ايران 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 هنر و تمدن اسلامي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 خطوط باستاني ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 آشنائي با باستانشناسي 1(آثارتاريخي دوره اسلامي ايران)  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 آشنائي با بافتها و محوطه هاي دوره اسلامي ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 سفال دوره اسلامي ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 خطوط و خواندن كتيبه هاي اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 كارآموزي شناسائي و بررسي باستانشناسي  4.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 حفاظت و مرمت در محل كاوش باستانشناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستانشناسي   
 بيو اكولوژي عوامل بيماريزاي خاكراد گياهان  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 بيماريهاي فيزيولوژيك وانگلهاي گلدار  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 بيماريهاي ويروسي گياهان  2.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 بيماري شناسي بذر  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 ناقلين عوامل بيماريزاي گياهان  2.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 بيماريهاي انباري محصولات كشاورزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 مسئله مخصوص  2.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 بيماريهاي درختان جنگلي وچوب  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 نماتد شناسي تكميلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 ميكو توكسين ها  2.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 سمينار 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 ژنتيك كمي در دامپروري  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 اصلاح دامي تكميلي (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 اصلاح دام تكميلي (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 تغذيه طيور  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 تغذيه نشخوار كنندگان  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 متابوليسم ويتامينها و مواد معدني  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 فيزيولوژي توليد مثل تكميلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 فيزيولوژي توليد و ترشح شير  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 هرمون شناسي و غدد داخلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173