دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 تغذيه و فيزيولوژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 پرورش حيوانات آزمايشگاهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 كاربرد آمار در دامپروري  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 جنين شناسي  1.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 شناخت و كاربرد دستگاههاي آزمايشگاهي در دامپروري  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 مسئله مخصوص  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 زبان تخصصي ( بررسي متون علمي)  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 برنامه نويسي كامپيوتر  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 سمينار (2)  1.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 روشهاي پيشرفته آماري  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 بيوشيمي تكميلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 ژنتيك جمعيت  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 فيزيولوژي تكميلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 تغذيه دام تكميلي  4.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 روش تحقيق  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 سمينار  1.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 پايان نامه 3 واحدي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 روشهاي پيشرفته آماري  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 بيوشيمي تكميلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 ژنتيك جمعيت  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 فيزيولوژي تكميلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 تغذيه دام تكميلي  4.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 روش تحقيق  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 آمار رياضي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم دامي   
 مدلهاي خطي و کاربرد آن در اصلاح دام (1)  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم دامي   
 ژنتيک مولکولي و مهندسي ژنتيک  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم دامي   
 ويتامينها و مواد معدني  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم دامي   
 هضم و متابوليسم  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم دامي   
 مديريت و بازار يابي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم دامي   
 اقتصاد دامپروري  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم دامي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173