دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 مديريت فرآوري توليدات دامي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم دامي   
 مديريت واحدهاي توليدي دام و طيور  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم دامي   
 انتقال تکنولوژي (دامپروري)  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم دامي   
 تغذيه تکميلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 فيزيولوژي تکميلي (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 فيزيولوژي تکميلي (2)  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم دامي   
 بيوتکنولوژي در دامپروري  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم دامي   
 مباني ايمني شناسي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم دامي   
 شناخت و کاربرد دستگاههاي آزمايشگاهي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم دامي   
 تغذيه دام تکميلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم دامي   
 آبياري تحت فشار  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 آيباري سطحي  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 زهكشي تكميلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 رياضيات مهندسي تكميلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 آمار مهندسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 سمينار  1.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 روشهاي عددي كلاسيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 روشهاي عددي نوين  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
  بهينه سازي  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 جريان در محيط هاي متخلخل  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 روشهاي كامپيوتري در علوم آب  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 كيفيت آب تكميلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 هيدروليك رسوب  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 فيزيك خاك پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 مهندسي منابع آّب  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 هيدروليک مجاري روباز  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 رابطه آب و خاك و گياه تکميلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 هيدرومتئورولوژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 هيدروديناميك  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 بهره برداري چند منظوره از منابع آب  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173