دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 آبهاي زير زميني پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 مديريت و بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي  3.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 طراحي شبكه هاي آبياري و زهكشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  آبياري   
 مواد تنظيم كننده رشد گياهي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 ريز ازيادي و كشت بافتهاي گياهي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 تغذيه گياهان در باغباني  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 سمينار (1)  1.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 فيزيولوژي پس از برداشت پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 اثر تنش هاي محيطي بر رشد گياهان  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم باغباني   
 فيزيولوژي درختان ميوه  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم باغباني   
 اصلاح درختان ميوه  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم باغباني   
 ازدياد نباتات تكميلي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم باغباني   
 مديريت گلخانه و خزانه  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم باغباني   
 سيتو ژنتيك  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم باغباني   
 روش تحقيق  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم باغباني   
 ميوه هاي مناطق معتدله تكميلي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم باغباني   
 ريز ميوه هاي تكميلي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم باغباني   
 ميوه هاي خشك تكميلي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم باغباني   
 ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري تكميلي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم باغباني   
 روشهاي پيشرفته آماري  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم باغباني   
 مسئله مخصوص  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم باغباني   
 فيزيولوژي گلها و گياهان زينتي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم باغباني   
 اصلاح گياهان زينتي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم باغباني   
 فيزيولوژي سبزيها  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم باغباني   
 اصلاح سبزيها  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم باغباني   
 سبزيكاري تكميلي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم باغباني   
 روشهاي ويژه پرورش سبزي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم باغباني   
 فيزيولوژي گياهان دارويي-ادويه اي و نوشابه اي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم باغباني   
 اصلاح گياهان دارويي-ادويه اي و نوشابه اي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم باغباني   
 توليد گياهان دارويي تكميلي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم باغباني   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173