دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 توليد گياهان ادويه اي و نوشابه اي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  علوم باغباني   
 ويروس شناسي گياهي  3.0 تخصصی  کارشناسی  گياه پزشكي   
 ماشينهاي الكتريكي3و آزمايشگاه  4.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  مهندسي برق   
 بررسي سيستمهاي قدرت2 و آز  4.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  مهندسي برق   
 الكترونيك صنعتي  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  مهندسي برق   
 حفاظت و رله ها  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  مهندسي برق   
 عايقها و فشار قوي  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  مهندسي برق   
 توليد و نيروگاه  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  مهندسي برق   
 ديناميك سيستمهاي قدرت 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 تئوري و تكنولوژي پيشرفته مهندسي فشار قوي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 كنترل مدرن  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 تئوري سيستمهاي خطي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 الكترونيك قدرت 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 تئوري جامع ماشينهاي الكتريكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 روشهاي اجزاء محدود در الكترو مغناطيس  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 الكترونيك قدرت 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 طراحي ماشينهاي الكتريكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 بهره برداري از سيستمهاي قدرت پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 ديناميك غيرخطي سيستمهاي قدرت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 كنترل توان راكتيو در سيستمهاي قدرت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 بررسي حالات گذرا در سيستمهاي قدرت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 بررسي احتمالي سيستمهاي قدرت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 توزيع انرژي الكتريكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 برنامه ريزي در سيستمهاي قدرت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 قابليت اعتماد در سيسمتهاي قدرت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 بررسي و شناخت انرژيهاي نو  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 شبيه سازي و مد لسازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 سيستمهاي كنترل ديجيتال  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 كنترل بهينه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 كنترل فرآيند هاي اتفاقي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173