دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 تحليل تقاضاي حمل ونقل  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 مهندسي ترافيك  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 ارزيابي پروژه هاي حمل ونقل  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 حمل ونقل همگاني  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 تجزيه و تحليل شبكه هاي حمل و نقل  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 فرآيند هاي احتمالي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 تئوري تصميم گيري  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 سيستمهاي انرژي1 مباني اقتصاد انرژي وسيستم عرضه انرژي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اقتصاد خرد 2 پيشرفته  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 توسعه و رشد  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 ماليه عمومي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اقتصاد بخش عمومي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 برنامه ريزي فرهنگي اجتماعي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 جمعيت شناسي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 برنامه ريزي استراتژيك  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اقتصاد سنجي 2  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 پول و بانك  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اقتصاد بين الملل  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 تاريخ عقايد اقتصادي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 روش تحقيق  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 سيستمهاي انرژي 1روشهاي برنامه ريزي و مدلهاي انرژي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 انرژي و محيط زيست  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 تكنولوژي انرژي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 پيش بيني و آناليز سريهاي زماني  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 كنترل بهينه  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 بهينه سازي مدلهاي غير خطي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اقتصاد منابع فناپذير  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 برنامه ريزي توسعه سيستم برق  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 قابليت اطمينان در شبكه برق  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 قيمت گذاري انرژي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173