دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 برنامه ريزي خطي پيشرفته  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 بهينه سازي مدلهاي غيرخطي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 برنامه ريزي پويا  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 سيستمهاي صف  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 برنامه ريزي متغيرهاي صحيح و تئوري شبكه ها  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 تئوري و كاربرد پايايي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 پيش بيني و آناليز سريهاي زماني  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 مدلسازي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 متدولوژي و روش تحقيق  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 تصميم گيري با معيارهاي چند گانه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 مديريت منابع انساني  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 مباحث منتخب  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 سيستمهاي نوين مديريت توليد  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 سمينار  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 رياضيات عالي مهندسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مكانيك خاك پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مهندسي پي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ديناميك خاك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مكانيك محيط هاي پيوسته  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 روش هاي عددي در مكانيك خاك  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مكانيك سنگ  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 آزمايشگاه مكانيك خاك پيشرفته  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 آزمايشگاه ديناميك خاك  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ژئوتكنيك دريايي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تحقيق درعمليات  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اندركنش خاك و سازه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 كاربرد نظريه ارتجاعي و خميري درمكانيك خاك  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مهندسي تونل  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 زمين شناسي مهندسي پيشرفته  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 سدهاي خاكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173