دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 روش اجزاء محدود  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مهندسي زلزله  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اصول طراحي سازه هاي دريايي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تحقيقات محلي درساختگاه  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 آبهاي زيرزميني  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 آزمايشگاه مكانيك سنگ  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 پايان نامه  4.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 پايان نامه  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 سمينار  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ديناميك سازه ها  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تكنولوژي عالي بتن  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 سازه هاي بتن آرمه پيشرفته  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تئوري الاستيسيته و پلاستيسيته  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تئوري صفحات و پوسته ها  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 پايداري سازه ها  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 رياضيات پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مكانيك محيط پيوسته 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 محاسبات عددي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سمينار  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 پايان نامه  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 پايان نامه  4.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تحليل تجربي تنش 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مقاومت مصالح پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تئوري ورق ها و پوسته ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روش اجزاء محدود 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 الاستيسيته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 پلاستيسيته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ويسكو الاستيسيته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ترموالاستيسيته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تغيير شكل فلزات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173