دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 بيوسيستماتيک نظري  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 جامعه شناسي گياهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 تکامل و فيلوژني در گياهان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 خاستگاه گياهان آوندي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 سمينار  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 مباحث وژه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 جغرافياي گياهي ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 تشريح و مرفولژي مقايسه اي گياهان دانه دار  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 نهاندانگان درختي و درختچه اي ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 بازدانگان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 تشريح و مرفولژي مقاسيه اي خزه رستها و نهانزادان آوندي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 گرده شناسي پيشرفته  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 بيوتکنولژي و مهندسي ژنتيک گياهان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 كاراموزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  تکنولوژی تولیدات دامی   
 اصول تلقيح مصنوعي دام  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 خون شناسي _ هماتولوژي  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 درمانگاه جراحي 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 درمانگاه دروني 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 عمليات كالبدگشائي 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 روستا  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 تنشها و تکوين گياهان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 هالوفيتهاي ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 زبان لاتين  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 طيف سنجي مولكولي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 كامپيوتر در شيمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 الكتروشيمي تجزيه اي در حلالهاي ناآبي  4.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 مباحث نوين در شيمي تجزيه  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي پليمر پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي پليمر هاي معدني  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 مباحث نوين در شيمي آلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173