دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 نظريه گرافهاي شيمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 روشهاي راديوشيميايي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 تحليل آماري نتايچ  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 روشهاي نوين در آناليز دستگاهي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 ليزر و كاربرد آن در شيمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پيشرفتهاي نوين در تركيبات طبيعي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 روشهاي حرارتي در شيمي تجزيه  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي هيتروسيكليك پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 ساختمان و پيوند در تركيبات معدني  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 ترموديناميك فرايندهاي برگشت ناپذير  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي كوانتومي 3  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 مباحث نوين در شيمي معدني  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 ترموديناميك آماري 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 ترموديناميك محلول ها و جامدات  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 رياضيات در شيمي فيزيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 سمينار 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 مباحث نوين در شيمي فيزيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 سمينار 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي آلي حياتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي حالت برانگيخته و حد واسطهاي فعال  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 فتوشيمي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پروژه  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي معدني پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي آلي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي معدني پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 مطالب مخصوص در شيمي معدني  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پيشرفتهاي اخير در الكتروشيمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 بررسي مكانيسم واكنشهاي الكترو شيمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 روشهاي سينتيكي در تجزيه  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 كمومتريكس  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173