دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 ترموديناميك شيميا‌‌‌‌ئي جامدات  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 الکتروشيمي تجزيه اي درحلالهاي ناآبي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 سنيتيك فاز مايع  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 بيوشيمي معدني  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 سنتز پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 کريستالو گرافي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 تست برنامه  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 رياضيات پيشرفته 2  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي اجزا محدود (1)  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 حل تشابه  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 توليد شبكه  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 رياضيات پيشرفته 1  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كنترل غير خطي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 شبيه سازي كامپيوتر  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 پروسه هاي استوكاستيك  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 اكوستيك  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 صدا. اندازه گيري . كنترل  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كنترل خودكار پيشرفته  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي پيشرفته موتورها  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ديگهاي بخار  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي پيشرفته به كمك كامپيوتر  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سمينار (1)  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مكانيك محيط پيشرفته (1)  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي تحقيق  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 رياضيات پيشرفته  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 بيومكانيك (1)  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 اقتصاد مهندسي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي اندازه گيري پيشرفته  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تحليل آزمايشهاي مهندسي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تحقيق در عمليات  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173