دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 سيستمهاي ديناميكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ديناميك پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سينماتيك اتصالات ميله اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ابتكاري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي بهينه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 اجزا محدود (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مياحث منتخب در مكانيك كاربردي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث منتخب در طراحي جامدات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي اجزاي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 شيمي فيزيک (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 روشها و وسايل تحقيق در خاکشناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 مسائل خاکهاي ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 سمينار (1)  1.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 سمينار (2)  1.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 کانيهاي رس  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 مواد آلي خاک  2.0 پایه  کارشناسی  خاك شناسي   
 آلودگي خاک و آب  2.0 پایه  کارشناسی  خاك شناسي   
 رابطه آب و خاک و گياه تکميلي  3.0 پایه  کارشناسی  خاك شناسي   
 سازنده هاي دوران چهارم  2.0 پایه  کارشناسی  خاك شناسي   
 ژئومورفولوژي خاکهاي مناطق خشک و نيمه خشک  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 فرسايش بادي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 ميکرومرفولوژي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 مكانيك خاك  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 كريستالوگرافي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 شيمي معدني تکميلي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 سنگ شناسي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 تفسير اطلاعات خاک براي اهداف غير کشاورزي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 خاکهاي مناطق جنگلي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 سنجش از دور (دور کاوي)  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 کلوئيدهاي خاک  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173