دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 راديوايزوتو پها در خاکشناسي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 روابط اکولوژيک خاک و پوشش گياهي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 مسئله مخصوص  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 اصول مهندسي حفاظت خاک و آب  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 هيدرولوژي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 کاربرد مدلهاي رياضي در فيزيک خاک  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 مديريت خاک و آب  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 کنترل سيلاب  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 حركتهاي توده اي زمين  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 رسوب شناسي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 فرسايش آبي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 روابط بيولوژي خاک و گياه  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 ميکرو بيو لوژي خاک تکميلي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 فيزيولوژي گياهي تکميلي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 بيوشيمي تکميلي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 کيفيت آب آبياري  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 تغذيه گياه تکميلي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 شناخت نظري روشهاي تجزيه شيميايي خاک و گياه  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 تکنولوژي تهيه کودهاي شيميايي و آلي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 آب کشتي (هيدرو پونيک)  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  خاك شناسي   
 شناخت و كاربرد دستگاههاي آزمايشگاهي مدرن  3.0 تخصصی  کارشناسی  خاك شناسي   
 رياضيات عالي مهندسي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ديناميك سازه ها 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اجزاء محدود 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تحليل غيرخطي سازه ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اجزاء مرزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 برنامه ريزي غير خطي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تئوري انتشار امواج  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 كنترل سازه ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تحليل قابليت اطمينان سازه ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173