دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 اجزاء محدود غير خطي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مكانيك مواد مركب  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 سازه هاي بلند  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 سازه هاي زير زميني  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تئوري انفجارات و طراحي سازه ها در برابر آن  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 نيروگاه هاي هسته اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تشريح و مورفولوژي گياهي  2.0 پایه  کارشناسی  زيست شناسي   
 شيمي آلي1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آزمايشگاه شيمي آلي1  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 شيمي آلي2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آزمايشگاه شيمي آلي2  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 بيوشيمي1  3.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آزمايشگاه بيوشيمي1  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 بيوشيمي2  3.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آزمايشگاه بيوشيمي2  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آمار زيستي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 زيست شناسي سلولي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آزمايشگاه زيست شناسي سلولي  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 زيست شناسي مولکولي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 ژنتيک1  3.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آزمايشگاه ژنتيک1  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 ژنتيک2  3.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آزمايشگاه ژنتيک2  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 ميکروبيولوژي1  3.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آزمايشگاه ميکروبيولوژي1  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 ميکروبيولوژي2  3.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آزمايشگاه ميکروبيولوژي2  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 اکولوژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 ويروس شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 تکامل  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173