دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 زيست شناسي گياهي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آزمايشگاه زيست شناسي گياهي  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 زيست شناسي جانوري  4.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آزمايشگاه زيست شناسي جانوري  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 فيزيولوژي جانوري  4.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 فيزيولوژي گياهي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 بيوفيزيک  3.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 بيو شيمي فيزيک  3.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 زيست شناسي پرتوي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 متون زيست شناسي(زبان تخصصي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 ايمونولوژي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 آزمايشگاه ايمونولوژي  1.0 تخصصی  کارشناسی  زيست شناسي   
 مباحث ويژه در مكانيك جامدات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مكانيك شكست  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مهندسي باد (ايروالا ستيسيته)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ميكرو مكانيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ديناميك خاك 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ژئو تكنيك لرزه اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مكانيك خاك پيشرفته 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تحقيقات صحرايي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ژئوتكنيك زيست محيطي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تحليل حدي در مكانيك خاك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 روش اجزاء منفصل  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 روش اجزاء مرزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مكانيك سنگ پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 كاربرد آمار و احتمالات در مكانيك خاك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 بهسازي خاك ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 جريان هاي غير ماندگار  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173