دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 اداره عمليات مراكز كامپيوتري  3.0 تخصصی  کارشناسی  کامپیوتر ملایر   
 سخت افزار كامپيوتر  3.0 تخصصی  کارشناسی  کامپیوتر ملایر   
 مباحث ويژه (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  کامپیوتر ملایر   
 مباحث ويژه (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  کامپیوتر ملایر   
 رياضي عمومي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 فيزيك عمومي  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 فيزيك الكتريسته ومغناطيس  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 مواد شناسي برق  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 ايمني وبهداشت صنعتي  1.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 مباني كامپيوتر  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 نقشه كشي عمومي  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 كارگاه مكانيك عمومي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 كارگاه عمومي برق  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 زبان فني (كاتالوك خوابي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 رياضي كاربردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 مدارات الكتريكي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 مدارات الكتريكي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 الكترونيك عمومي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آزمايشگاه مدار الكتريكي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آزمايشگاه الكترونيك عمومي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 كارگاه برق صنعتي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 رسم فني برق  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 كارگاه برق صنعتي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 ماشينهاي الكتريكي جريان مستقيم  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 ترانسفورماتور  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 ماشينهاي جريان متناوب  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 اندازه گيري الكتريكي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 انتقال و توزيع انرژي الكتريكي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آزمايشگاه انتقال وتوزيع انرژي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 الكترونيك صنعتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173