دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 مديريت و ساختار اطلاعات مكاني  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 پايگاه اطلاعاتي در مهندسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تحليل و مدلسازي رقومي زمين  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 پردازش سيگنال  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اجسمنت (كالوكيشن)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 سيستم هاي هوشمند  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 روش اجزاء محدود در نقشه برداري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 فتوگرامتري برد كوتاه پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مثلث بندي هوايي پيشرفته 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 دوركاوي كاربردي پيشرفته 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 رياضيات پيشرفته 2  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي اجزا محدود 1  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 حل تشابه  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 توليد شبکه  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 رياضيات پيشرفته 1  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 کنترل غيرخطي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 شبيه سازي کامپيوتر  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 پروسه هاي استو کاستيک  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 اکوستيک  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 صدا. اندازه. کنترل  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 کنترل خودکار پيشرفته  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي پيشرفته موتورها  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ديگهاي بخار  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي پيشترفته به کمک کامپيوتر  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سمينار 1  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مکانيک محيط پيشرفته 1  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي تحقيق  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 رياضيا ت پيشرفته  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 بيومکانيک 1  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 اقتصاد مهندسي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173