دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 ترمو ديناميک پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 هيد روليک پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي مبدلهاي حرارتي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 کنترل فرايند  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 کنترل آلودگي محيط زيست  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تبديل مستقيم انرژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث برگزيده در تبديل انرژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي کلي نيروگاهها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث منتخب در انرژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث منتخب سيالات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سوخت و احتراق پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 موتورهاي احتراق داخلي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ترمو ديناميک و مکانيک سيستمهاي جلو برنده  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 توليد درجه حرارت کم  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ترمو ديناميک آماري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 انتقال حرارت (تشعشع)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 انتقال حرارت (هدايت)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 انتقال حرارت (جابجايي)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مکانيک سيالات پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 لايه مرزي (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 جريان سيالات غير نيوتوني  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي محاسباتي در ديناميک سيالات (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي محاسباتي در ديناميک سيالات (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تهويه پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مواد مرکب (کامپوزيت ها)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 رباتيک (سينماتيک و ديناميک)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث منتخب در رباتيک  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مکانيک ضربه اي (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مکانيک ضربه اي (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آناليز مودال در سيستمهاي مکانيکي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173