دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 ارتعاشات صفحات و پوسته ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مکانيک شکست  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 الاستيسيته (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تعيين و تخمين پارامتري هاي سيستمهاي ديناميکي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 استرو ناتيک  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مکانيک سماوي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تئوري ورق ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تئوري پوسته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 خرش .خستگي و شکست  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث منتخب در جامدات (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مقاومت مصالح پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث منتخب در جامدات (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 الاستيسيته (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي پيشرفته ماشين  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي پيشرفته ماشين ابزار  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي بهينه قطعات مکانيکي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي مکانيزمهاي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تغيير شکل فلزات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 برش فلزات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي انرژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ارتعاشات اتفاقي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 پايداري سيستمهاي مکانيکي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 پلاستيسيته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ويسکو الاستيسيته و مکانيک پليمرهاي جامد  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ترمو الاستيسيته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ابزار  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ماشينهاي سنگين  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 رفتار مکانيکي مواد  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 عمليات حرارتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ارتعاشات پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173