دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 اصول تكنيكهاي اختصاصي انگل شناسي  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 اصول كار با ميكروسكوپ الكتروني  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 كلينيكال پاتولوژي  4.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 پروژه تحقيقاتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 مديريت آزمايشگاه  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 آناتومي و بافت شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 بيوشيمي و سم شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 ميكروبيولوژي  4.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 انگل شناسي و قارچ شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 كلينيكال پاتولوژي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 تجزيه خوراك دام  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 آسيب شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 زبان خارجي جبراني  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  مهندسي معماري   
 رياضي جبراني  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  مهندسي معماري   
 تمرين هاي معماري جبراني  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  مهندسي معماري   
 طراحي با دست آزاد جبراني  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  مهندسي معماري   
 پرسپكتيو (هندسه 2) جبراني  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  مهندسي معماري   
 كاربرد كامپيوتر  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي معماري   
 رياضي عمومي 2  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي معماري   
 كاربرد نرم افزارهاي ترسيمي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي معماري   
 انسان طبيعت معماري  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي معماري   
 تحليل سازه ها  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 معماري جهان اسلام  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 فرآيند و روشهاي معماري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 تحليل فضاهاي شهري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 بارگذاري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 جامعه شناسي معماري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 شناخت و طراحي معماري روستا  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 مباني نظري معماري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 آشنايي با معماري معاصر  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173