دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور

   کد امنیتی

 
فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 عناصر و جزئيات ساختماني (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 سازه هاي فلزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 سازه هاي بتوني  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 مديريت و تشكيلات كارگاهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 روشهاي طراحي و توليد صنعتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 آشنايي با معماري اسلامي (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 تنطيم شرايط محيطي (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 تاسيسات مكانيكي و الكتريكي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 زبان تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 طراحي معماري (2)  4.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 طراحي معماري (3)  4.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 طراحي معماري (4)  4.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 طراحي معماري (5)  4.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 آشنايي با مرمت ابنيه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 كار آموزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 جغرافياي تاريخي ايران  2.0 پایه  کارشناسی  باستان شناسي   
 اصول و مباني انسانشناسي  2.0 پایه  کارشناسی  باستان شناسي   
 اسطوره شناسي  2.0 پایه  کارشناسی  باستان شناسي   
 تاريخچه، اصول و مباني باستانشناسي  2.0 پایه  کارشناسی  باستان شناسي   
 بررسي تمدنهاي باستاني از نظر قران كريم  2.0 پایه  کارشناسی  باستان شناسي   
 روش تحقيق در باستانشناسي  2.0 پایه  کارشناسی  باستان شناسي   
 باستانشناسي پيش از تاريخ ايران از آغاز تا هزاره اول ق.م  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستان شناسي   
 باستانشناسي آغاز شهرنشيني  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستان شناسي   
 باستانشناسي و هنر عيلام  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستان شناسي   
 باستانشناسي و هنر دوره ماد  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستان شناسي   
 باستانشناسي و هنر دوره هخامنشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستان شناسي   
 باستانشناسي و هنر دوره اشكاني  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستان شناسي   
 باستانشناسي و هنر دوره ساساني  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستان شناسي   
 باستانشناسي پيش از تاريخ بين النهرين  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستان شناسي   
 باستانشناسي و هنر دوران تاريخي بين النهرين 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  باستان شناسي   


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61
62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91
92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121
122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151
152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173